GAWRYSZEWSKI-Finanse-Logo-300
StartO Nas
BlogKontakt

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO PRZEZ GAWRYSZEWSKI FINANSE DAWID GAWRYSZEWSKI

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty definiuje się jako:

Gawryszewski Finanse (My) – Gawryszewski Finanse Dawid Gawryszewski z siedzibą w Malcanowie 05-462 przy ul. Kamiennej 8, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP:511-024-83-01, REGON: 142398946.

Pośrednik Kredytowy – podmiot wpisany do rejestru Pośredników Kredytowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 wspomagające pozyskanie finansowania.

Klient – Osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zlecająca wykonanie usługi pośredniczenia w uzyskaniu kredytu/pożyczki.

Banki – Podmioty sektora bankowego. Instytucje będące pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i wymienione na liście KNF jako banki komercyjne prowadzące działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Banki komercyjne prowadzące działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl).

Inne instytucje sektora bankowego – Podmioty sektora kas spółdzielczych wymienione na liście podmiotów sektora kas spółdzielczych KNF - Podmioty sektora kas spółdzielczych - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) oraz banki spółdzielcze wymienione na liście banków spółdzielczych KNF - Banki spółdzielcze - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl).

Kredyt bankowy – Kredyt lub pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję sektora bankowego podlegający ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011.

Podmioty pozabankowe – instytucje sektora pozabankowego, instytucje pożyczkowe (inne niż Banki i inne instytucje sektora bankowego), inwestorzy prywatni, fundusze pożyczkowe, lombardy oraz wszelkie inne podmioty udzielające pożyczek pozabankowych.
Umowa pośrednictwa – umowa o świadczenie usług pośrednictwa kredytowego zawierana pomiędzy klientem, a pośrednikiem kredytowym.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gawryszewski Finanse świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w oparciu o wpis do Rejestru Pośredników Kredytowych KNF pod nr wpisu RPK 001303

2. Gawryszewski Finanse pośredniczy w uzyskiwaniu kredytów tylko i wyłącznie bankowych (udzielanych przez Banki i Inne instytucje sektora bankowego)

3. Gawryszewski Finanse nie pośredniczy przy udzielaniu pożyczek pozabankowych.

4. Gawryszewski Finanse nie udziela pożyczek ze środków własnych.

5. Gawryszewski Finanse pośredniczy w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011, czyli z wyłączeniem pożyczek pozabankowych i pożyczek z jednorazowym terminem spłaty do 60 dni (tzw. chwilówek)

6. Gawryszewski Finanse świadczy usługi pośrednictwa kredytowego na zlecenie danego Klienta na podstawie zawartej z nim umowy pośrednictwa kredytowego

7. Podpisując umowę pośrednictwa klient akceptuje jednocześnie zapisy niniejszego regulaminu

8. Korespondencja z klientem przechowywana jest w formie zapisu cyfrowego i wykorzystywana jest tylko i wyłącznie na potrzeby procesu uzyskania kredytu przez Gawryszewski Finanse

9. Cała korespondencja cyfrowa z klientem zabezpieczona jest certyfikatem szyfrującym. Dane Klientów są chronione i zabezpieczone na serwerach certyfikatem bezpieczeństwa SSL.

10. Treść umowy pośrednictwa kredytowego stanowi osobny dokument przekazywany klientowi do zapoznania się, a po zaakceptowaniu przez klienta jej warunków (umowy pośrednictwa) do jej podpisania.

11. W celu wykonania usługi pośrednictwa kredytowego klient może być proszony przez Gawryszewski Finanse o przedłożenie dokumentów i informacji niezbędnych do uzyskania kredytu. Odmowa powyższego ze strony klienta może skutkować brakiem możliwości dalszego procesowania wniosku kredytowego klienta.

II USŁUGI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

1. Na podstawie zawartej z klientem umowy pośrednictwa Gawryszewski Finanse podejmuje czynności, których nadrzędnym i jedynym celem jest uzyskanie dla klienta kredytu lub pożyczki.

2. Celem nadrzędnym wykonywanej usługi jest poprawa sytuacji finansowej klienta, tj. w zależności od okoliczności; poprawa płynności finansowej klienta, zmniejszenie miesięcznych obciążeń kredytowych klienta, odzyskania należnych Klientowi opłat i kosztów posiadanych wcześniej zobowiązań kredytowych, pozyskanie dodatkowych środków.

3. Proces kredytowy rozpoczyna się od wypełnienia przez klienta wniosku kredytowego online bezpośrednio ze strony internetowej Gawryszewski Finanse – www.gawryszewskifinanse.pl. Na tym etapie nie prosimy Klienta o podanie nr PESEL, czy numeru dowodu osobistego, ani szczegółowego adresu zamieszkania; ponieważ nie jest to konieczne na tym etapie świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego. Szczegółowe dane osobowe nie są konieczne do wstępnej oceny szans klienta na uzyskanie kredytu.

4. Na tym etapie nie generujemy również zapytań kredytowych w BIK lub innych rejestrach. Nie jest to nawet fizycznie możliwe ponieważ jw. nie prosimy we wniosku kredytowym online o podanie nr PESEL i nr dowodu osobistego.

5. Dane podawane we wniosku kredytowym na stronie www.gawryszewskifinanse.pl zabezpieczone są certyfikatem bezpieczeństwa SSL.
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.gawryszewskifinanse.pl.

7. Dokonujemy analizy wniosku kredytowego klienta we własnym zakresie jak również przeprowadzamy konsultacje z instytucjami finansującymi pod kątem szans klienta na uzyskanie finansowania. Klient każdorazowo otrzymuje od Gawryszewski Finanse informację zwrotną, w kwestii oceny szans na uzyskanie dla Niego kredytu.

8. Jeżeli widzimy szanse na uzyskanie kredytu to Klient otrzymuje od Nas informację zwrotną wraz z parametrami kredytu, jakich uzyskanie możemy zaproponować.

9. Odpowiedzi zwrotnej, na złożony przez klienta wniosek kredytowy staramy się udzielić w ciągu 24 h roboczych.
10. Jeżeli nie widzimy szans na uzyskanie kredytu w opisanej we wniosku sytuacji finansowej Klienta również przekazujemy odpowiedź zwrotną o braku możliwości uzyskania dla Klienta finansowania.

11. Jeżeli Klient akceptuje przedstawioną propozycję kredytową wraz ze wstępnymi parametrami kredytu to zawiera z Firmą Gawryszewski Finanse umowę pośrednictwa. Klienta akceptując warunki współpracy wypełnia swoimi danymi umowę pośrednictwa i składa własnoręczny podpis w wyznaczonym miejscu. Zleca tym samym Firmie Gawryszewski Finanse usługę pośrednictwa kredytowego czyli pozyskanie dla siebie przez Gawryszewski Finanse finansowania.

12. Każdorazowa zmiana postanowień umowy pośrednictwa wymaga aneksu w formie pisemnej podpisanego przez obie strony, tj. przez Uprawnionego Reprezentanta Firmy Gawryszewski Finanse i Klienta.

13. Aneks wchodzi w życie z datą zawarcia, chyba, że w jego treści jest wskazana inna data wejścia w życie postanowień aneksu.

14. Usługa pośrednictwa kredytowego obejmuje cały proces pozyskania finansowania od oceny szans na uzyskanie kredytu przez podpisanie umowy kredytowej po wypłatę kredytu, w tym: stały kontakt mailowy i telefoniczny z Dedykowanym Doradcą, pomoc w skompletowaniu dokumentów kredytowych, uzyskanie pozytywne decyzji kredytowej i finalnie asystowanie przy podpisaniu umowy kredytowej.

15. Podstawowym zakresem podejmowanych działań i czynności w ramach usługi pośrednictwa kredytowego jest właściwe wytypowanie instytucji kredytującej wśród Banków lub Innych instytucji sektora bankowego, która jest w stanie udzielić finansowania, tj. pożyczki/ kredytu Klientowi biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację finansową

16. Zakres działań i czynności podejmowanych przez Gawryszewski Finanse obejmuje zwłaszcza weryfikację obowiązujących procedur i regulacji kredytowych w Bankach i innych instytucjach sektora bankowego pod kątem zgodności wymogów zapisanych w tychże Procedurach z sytuacją finansową klienta.

17. Na podstawie przeprowadzonych analiz i wieloetapowych konsultacji z pracownikami i osobami decyzyjnym (w kwestii uzyskania kredytu) w Bankach i Innych Instytucjach sektora bankowego Firma Gawryszewski Finanse typuje, a następnie rekomenduje klientowi instytucji finansowe, w których Klient ma największe szanse na uzyskanie finansowania uwzględniając jego aktualną sytuację finansową, preferencje, regulacje bankowe oraz możliwe najniższe koszty kredytowania.

18. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość Firma Gawryszewski Finanse zawsze stara się negocjować z instytucją kredytującą warunki uzyskania kredytu, w tym parametry cenowe.

19. Jeżeli na dzień złożenia wniosku Klient nie spełnia wymogów formalnych stawianych przez Instytucję Kredytującą, a istnieje taka przesłanka, konieczność oraz możliwość Firma Gawryszewski Finanse wnioskuje o zaakceptowanie w trybie indywidualnym lub w trybie odstępstwa, wniosku kredytowego klienta. Oznacza to w praktyce, że klientowi zostaje przyznane finansowanie, pomimo, iż na dzień złożenia wniosku nie spełnia wszystkich wymogów formalnych stawianych przez dany Bank lub inną instytucję sektora bankowego.

20. W ramach usługi pośrednictwa kredytowego Firma Gawryszewski Finanse świadczy również usługę tzw. czyszczenie BIK oraz innych rejestrów – jeżeli sytuacja klienta tego wymaga lub będzie to pomocne w uzyskaniu kredytu. Czyszczenie BIK polega na usunięciu rekordów tj. zapisów (zapytań kredytowych oraz wpisów dotyczycących spłaconych zobowiązań) z BIK klienta jeżeli przyniesie to wymierną korzyść w postaci poprawy oceny scoringowej, klienta a tym samym zwiększenia szans na uzyskanie kredytu. W Gawryszewski Finanse jest to jeden z etapów usługi pośrednictwa kredytowego, który wchodzi w zakres umowy pośrednictwa i umocowania na jej podstawie. Za tą cześć usługi pośrednictwa (analiza BIK i poprawa jego zapisów) Gawryszewski Finanse nie dolicza dodatkowych opłat.

21. Firma Gawryszewski Finanse zawsze w ramach prowadzonych działań negocjuje dla klienta z Bankiem lub Inną Instytucją sektora bankowego warunki uzyskania kredytu, w tym m.in. parametry cenowe kredytu; oprocentowanie, wysokość prowizji oraz wysokość dodatkowych opłat, aby były jak najbardziej korzystne dla klienta.

22. Negocjacje z Bankiem lub inną instytucją sektora bankowego obejmują również maksymalne zliberalizowanie wymogów stawianych przez Instytucje Kredytującą dotyczących uzyskania finansowania.

23. Koszt usługi pośrednictwa kredytowego Gawryszewski Finanse akceptowany jest przez klienta poprzez zawarcie umowy pośrednictwa.

24. Klient oświadcza, iż zawierając umowę pośrednictwa kredytowego z Gawryszewski Finanse został wcześniej poinformowany o wysokości opłaty za usługę pośrednictwa zgodnie z rozdz. 2 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011

25. Gawryszewski Finanse zobowiązuję się przekazać klientowi powyższą informację o wysokości opłaty przed podpisaniem umowy pośrednictwa i przed podpisaniem umowy kredytowej.

26. Obowiązek poinformowania klienta o pozostałych kosztach wynikających z zawarcia umowy o kredyt konsumencki spoczywa na Kredytodawcy, co wynika z ustawy o kredycie konsumenckim. Formularz informacyjny przekazywany jest Kredytobiorcy przez Kredytodawcę przed podpisaniem umowy kredytowej. Jego akceptacja jest warunkiem zawarcia umowy kredytu.

27. Klient potwierdza, że przekazane w toku procesu kredytowego Gawryszewski Finanse informacje mające wpływa na ocenę sytuację finansowej klienta i ryzyka kredytowego, są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

28. W celu realizacji zapisów umowy pośrednictwa kredytowego, tj pozyskania finansowania klient jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów finansowych niezbędnych do przeprocesowania wniosku kredytowego w Banku lub innej instytucji sektora bankowego.

29. Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu klient otrzymuje za pośrednictwem Gawryszewski Finanse od Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego tj. Instytucji Kredytującej.

30. W przypadku wątpliwości zastrzegamy sobie jednak prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty potwierdzające przekazane wcześniej dane finansowe lub w celu uzyskania korzystniejszych parametrów kredytowania.

31. Gawryszewski Finanse nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wywołane przekazaniem przez klienta nieprawdziwych informacji lub dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym.

32. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pośrednictwa w terminie 14 dni od jej zawarcia zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. Złożenie odstąpienia od umowy możliwe jest poprzez mailowe złożenia stosownego oświadczenia.

33. Klient może wypowiedzieć umowę pośrednictwa w każdym czasie jej trwania. Wypowiedzenie umowy można złożyć wysyłając odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z usług na adres e-mail: [email protected].

34. Klient podpisując umowę kredytową zawartą na podstawie decyzji kredytowej uzyskanej na skutek czynności podjętych przez Gawryszewski Finanse w celu pozyskania finansowania na rzecz Klienta zobowiązuje się do dokonania na rzecz Gawryszewski Finanse należnej opłaty wskazanej w umowie pośrednictwa.

35. Po uzyskaniu kredytu Klient zobowiązuje się do uregulowania prowizji na rzecz Gawryszewski Finanse za usługę pośrednictwa finansowego w trybie bezzwłocznym tj. nie później niż 3 dni od daty uruchomienia pozyskanego kredytu.

36. Zarówno wypowiedzenie jak i odstąpienie od umowy pośrednictwa przez klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Gawryszewski Finanse wynagrodzenia za uzyskanie kredytu jeżeli doszło do uzyskania kredytu na skutek działań i czynności podjętych przez Firmę Gawryszewski Finanse, a klient podpisał takową umowę kredytu uzyskaną na skutek działań Gawryszewski Finanse i doszło do wypłaty tego kredytu.

37. Decydując się na zawarcie umowy kredytowej uzyskanej przez Gawryszewski Finanse na rzecz Klienta, Klient zobowiązuje się do zapłaty prowizji o której mowa w zawartej umowie pośrednictwa pomiędzy Klientem a Firmą Gawryszewski Finanse.

38. Warunkiem koniecznym do zapłaty prowizji za usługę pośrednictw kredytowego na rzecz Gawryszewski Finanse jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, zawarcie przez Klienta umowy kredytu oraz jego wypłata przez Bank lub Inną Instytucję sektora bankowego. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie, aby powstał obowiązek zapłaty prowizji na rzecz Gawryszewski Finanse.

39. Prowizja za uzyskanie kredytu nie ma charakteru przedpłaty tzn. płatna jest dopiero po uzyskaniu na rzecz Klienta kredytu.

40. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że brak uregulowania prowizji za usługę pośrednictwa kredytowego, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 30 niniejszego regulaminu (tj. uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, zawarcie przez Klienta umowy kredytu oraz jego wypłata przez Bank lub Inną Instytucję sektora bankowego.) będzie potraktowane jako wyłudzenie usługi na szkodę Firmy Gawryszewski Finanse (zgodnie z art. 286 k.k.).

41. W przypadku braku uregulowania w terminie przez Klienta prowizji należnej Firmie Gawryszewski Finanse po spełnieniu warunków wymienionych w art. 30 n/n regulaminu Firma Gawryszewski Finanse zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek ustawowych za nieterminową płatność wg. aktualnie obowiązujących stawek tzw. odsetek ustawowych. Odsetki za zwłokę naliczane są na każdy dzień kalendarzowy licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności za usługę.

42. W sytuacjach uzgodnionych wcześniej z Firmą Gawryszewski Finanse i za aprobatą przedstawiciela Firmy Gawryszewski Finanse dopuszcza się możliwość odstąpienia od naliczania odsetek za zwłokę lub odroczenie terminu ich naliczania.

43. Firma Gawryszewski Finanse każdorazowo informuje Klienta o skutkach podjętych działań w celu uzyskania finansowania dla Klienta i finalnie o rezultacie tych działań. Klient otrzymuje drogą mailową lub telefoniczną informację o podjętej przez Banku lub Inną Instytucję sektora bankowego (w zależności od tego gdzie był składany wniosek kredytowy) decyzji kredytowej.

III WYPŁATA KREDYTU UZYSKANEGO ZA POŚREDNICTWEM GAWRYSZEWSKI FINANSE

1. Obowiązek przedstawienia formularza informacyjnego przed podpisaniem umowy kredytowej zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim spoczywa na kredytodawcy tj. Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego. Formularz informacyjny przedstawiany jest klientowi przez Bank lub Inną Instytucję sektora bankowego przed zawarciem umowy kredytowej. Formularz informacyjny zawiera dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

2. Klient zawiera umowę kredytu lub pożyczki bezpośrednio z Bankiem lub Inną Instytucją sektora bankowego na podstawie wcześniej podjętych działań przez Firmę Gawryszewski Finanse i w rezultacie tych działań uzyskanej pozytywnej decyzji kredytowej na rzecz Klienta.

3. Podpisanie umowy odbywa się zawsze z pracownikiem/pracownikami danego Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego, a nie z Firmą Gawryszewski Finanse.

4. Firma Gawryszewski Finanse pośredniczy jedynie w udzielaniu kredytów bankowych (Banki i Inne Instytucje sektora bankowego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim). Nie pośredniczymy przy udzielaniu kredytów pozabankowych, prywatnych, chwilówek. Nie oferujemy pożyczek/kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni.

5. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków. W żadnej sytuacji nie występujemy jako Pożyczkodawca.

6. Przedstawiciele Firmy Gawryszewski Finanse nie zawierają w imieniu Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego umowy kredytowej z klientem. Przy zawarciu umowy kredytu służą jedynie pomocą i radą.

7. W przypadku braku odmiennych regulacji w Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego podpisanie umowy kredytowej odbywa się każdorazowo we wskazanej placówce danego Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego.

IV STANDARDY ETYCZNE I MORALNE STOSOWANE PRZEZ FIRMĘ GAWRSZEWSKI FINANSE

1. Po pierwsze nie szkodzić. Podejmując działania zmierzające do uzyskania dla klienta finansowania kierujemy się jego najlepiej pojętym interesem.

Podjęte działania nie powinny doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej klienta. Mają jedynie ułatwić uzyskanie dla niego finansowania.

2. Dokonując wyboru oferty kierujemy się jedynie interesem klienta, a nie interesem Banku lub Innej Instytucji sektora bankowego.

3. Gawryszewski Finanse jest Firmą niezależną, niezwiązaną z żadnym innym podmiotem, Bankiem lub Inną Instytucją sektora bankowego.

4. Firma Gawryszewski Finanse wynagradzana jest przez Klienta. Prowizja za usługi wliczana jest w ramach uzyskanego kredytu lub uzyskiwana w wyniku jego (kredytu) wypłaty, tak, aby klient nie uiszczał jej ze środków własnych. Płatność prowizji za usługę pośrednictwa kredytowego dokonywana jest przez Klienta, a nie przez Bank lub Inną Instytucję sektora bankowego. Taki model wynagradzania gwarantuje, że dokonując wyboru oferty działamy tylko i wyłącznie w najlepiej pojętym interesie Naszego zleceniodawcy tj. Klienta, gdyż to on opłaca Naszą prowizję.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Kredytowania i Polityką Prywatności Gawryszewski Finanse i wyraża zgodę na administrowanie danymi osobowymi przez Gawryszewski Finanse w zakresie niezbędnym do realizacji zadań pozyskania finansowania. Podstawą prawną administrowania danymi osobowymi jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także uchwalonej na tej podstawie ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000, z późn. zm.) oraz zawartą na tej podstawie umowa pośrednictwa.

2. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do treści swoich danych osobowych, zmiany tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy rozporządzenia „RODO” i uchwalonej na tej podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.20218 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000, z późn. zm.)

3. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez Firmę Gawryszewski Finanse na potrzeby wykonania świadczonej usługi pośrednictwa kredytowego.

4. Przekazane przez Klienta dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, poza podmiotami uczestniczącymi przy transakcji zawierania kredytu tj. Banki lub Inne Instytucje sektora bankowego, którym to przekazanie danych osobowych odbywa się na wniosek i za zgodą Klienta udzieloną w trakcie wnioskowania o kredyt tj. na etapie złożenia wniosku o kredyt i późniejszych etapach, w tym zawarcia przez klienta umowy kredytowej z bankiem lub Inną Instytucją sektora bankowego.

5. Klient wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w tym na wymianę w formie elektronicznej korespondencji oraz dokumentów. Ochrona wszelkich danych przekazywanych przez Klienta odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na i za pośrednictwem strony. gawryszewskifinanse.pl ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach certyfikatem bezpieczeństwa SSL. Wymiana korespondencji drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) również chroniona jest certyfikatami bezpieczeństwa TLS.

6. Każdy używany przez Firmę Gawryszewski Finanse cyfrowy nośnik danych (tj. przede wszystkim serwery, komputery, telefony, wszelkie nośniki danych) chronione są i zabezpieczone przez licencjonowany program antywirusowy tj. Norton 360 Deluxe.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego modyfikacji lub zmiany.

8. Firma Gawryszewski Finanse zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu zwłaszcza w sytuacjach; zmian ogólnie obowiązujących norm i przepisów prawa, zmian organizacyjnych i prawnych wewnątrz Firmy Gawryszewski Finanse, zmian zasad obsługi klienta i procesów wewnątrz Firmy Gawryszewski Finanse lub gdy zajdzie ku temu ważna przesłanka działania na korzyść klienta lub ochrony jego danych osobowych.

9. Zmiana niniejszego regulaminu nie ma wpływu na już rozpoczęte czynności i procesy podjęte przez Firmę Gawryszewski Finanse mające na celu wykonanie usługi pośrednictwa kredytowego, o ile przepisy prawa nie będę stanowiły inaczej.

1.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Z GAWRYSZEWSKI FINANSE – BIURO KREDYTOWE
Poza skutecznością w działaniu, co potwierdzają Nasi klienci, proponujemy również konkurencyjne warunki współpracy. Przede wszystkim prowizja za Nasze usługi jest jedną z najniższych na rynku, a wynagrodzenie jest płatne dopiero po uzyskaniu kredytu, a nie za same starania. Jeżeli zastanawiają się Państwa nad wyborem usług Naszej Firmy spośród innych oferowanych na rynku naprawdę warto porównać warunki cenowe i koszt usług.
Szanując czas Naszych Klientów oferujemy możliwość złożenia wniosku przez Internet. Dzięki temu wniosek jest złożony szybciej w dogodnym dla Państwa czasie, a my mamy możliwość rozpatrzenia takiego wniosku nie tylko szybciej, ale możemy obsłużyć większą ilość klientów w krótszym czasie. Między innymi dzięki temu możemy zaproponować niższe wynagrodzenie za Nasze usługi. Mamy w swojej ofercie kredyty wielu banków dlatego możemy wytypować nie tylko instytucję która udzieli Państwu kredytu, ale też taką która zrobi to dla Państwa najtaniej. Zależy Nam, aby to Państwo byli zadowoleni.
Staramy się, aby kredyt był jak najtańszy, dlatego bardzo często koszt kredytu uwzględniający nawet Nasze wynagrodzenie i tak jest niższy niż gdyby klient uzyskał kredyt samodzielnie. Pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów tylko i wyłącznie bankowych. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków i nie pośredniczymy w uzyskiwaniu pożyczek tzw. pozabankowych. Uzyskujemy tylko takie kredyty, które są dla klienta korzystne i zwłaszcza w przypadku kredytów konsolidacyjnych … opłacalne.
2.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O Regulamin?
Najlepszym sposobem na uzyskanie kredytu bez zdolności jest wypełnienie wniosku na naszej stronie internetowej
Wypełnij wniosek
Złożenie wniosku jest proste i bezpieczne.
Strona chroniona jest certyfikatem SSL gwarantującym bezpieczeństwo danych w sieci internetowej. We wniosku nie pytamy ani o PESEL ani o serię i nr dowodu osobistego. Na tym etapie nie jest to istotne i nie przetwarzamy niepotrzebnie danych wrażliwych. Nie ma zatem możliwości złożenia zapytania w BIK lub innych bazach bez Państwa wiedzy. Pytamy jedynie o imię i nazwisko jako formę grzecznościową.

Odpowiedzi na złożony wniosek można się spodziewać telefonicznie lub mailowo.
Wypełnienie wniosku kredytowego trwa zaledwie 5 minut.
Ze swojej strony wymagamy szczerości i rzetelności od klienta przy wypełnianiu wniosku i odpowiadaniu na pytania, abyśmy mogli właściwe ocenić szanse na uzyskanie kredytu i zaoszczędzić Klientowi czasu.

Jeżeli znaleźli się już Państwo na Naszej stronie Internetowej to uczyniliście już ten pierwszy krok w uzyskaniu pomocy w otrzymaniu kredytu bez zdolności kredytowej. Kolejnym jest złożenie wniosku kredytowego online.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Abyśmy mogli uzyskać bankowy Regulamin z całą pewnością i to dotyczy wszystkich oferowanych przez Nas produktów:
Klient musi mieć udokumentowany dochód. Przy czym środki uzyskiwane z alimentów, zasiłków, 500+ i podobnych świadczeń nie mogą stanowić samodzielnego źródła dochodu.
Jeżeli bieżące opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni, doszło do wypowiedzenia umowy kredytowej i/lub egzekucji komorniczej, to jest zbyt późno, abyśmy mogli pomóc.
W przypadku braku historii kredytowej w bankach, wymagany jest wpływ wynagrodzenia na konto bankowe
Są to warunki absolutnie wymagane i konieczne, abyśmy podjęli się uzyskania zarówno kredytu dla osób zadłużonych, czyli beZ zdolności kredytowej jak i innych z Naszej oferty.

Jak rozpocząć współpracę?

Proces współpracy z Gawryszewski Finanse przebiega następująco:
Nawiązanie kontaktu z Gawryszewski Finanse - Biuro Pośrednictwa Kredytowego
telefon
komp
Wypełnienie wniosku kredytowego
Wypełnij wniosek
Analiza potrzeb i możliwości Klienta w zależności od wybranego produktu
analiza
sss
Przygotowanie propozycji dla klienta - Dopasowanie oferty do indywidualnych preferencji i możliwości finansowych Klienta.
Zebranie wymaganej dokumentacji do uzyskania kredytu
ksiazka
inst
Przekazanie wniosku kredytowego do wybranej Instytucji Finansowej
Uzyskanie decyzji kredytowej
doc
pen
Podpisanie umowy dotyczącej wybranej usługi i wypłata środków finansowych
Pomoc w kontaktach w dalszych formalnościach, jeśli to konieczne.
dec

Spis Treści
Warunki
Cennik

WAŻNE: Nie oferujemy pożyczek/kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków. Pośredniczymy w udzielaniu kredytów wyłącznie bankowych. Nie ma dodatkowych opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu. Minimalny okres spłaty wynosi 6 m-cy, a maksymalny okres to 144 miesiące. Maksymalna Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 15,57%*

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 15,57%. Kredyt 10 000 zł na okres 120 miesięcy, oprocentowanie 12,99%, prowizja bankowa 6,00%, bez ubezpieczenia, rata równa w wysokości 158,21 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 8 984,73 zł – Kalkulacja na dzień 04.04.2024 r. (data ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej).

Jesteśmy Biurem Kredytowym zarejestrowanym w Rejestrze Pośredników Kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego – TO WAŻNE ! – bo oznacza, że Nasze usługi są wiarygodne i bezpieczne.
 
Kliknij i sprawdź na nasze dane bezpośrednio w wyszukiwarce KNF!
W celu zapewnienia moim klientom najwyższej jakości usług wykorzystuję na stronie pliki cookies. Korzystanie ze strony gawryszewskifinanse.pl bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej. Nasza polityka prywatności.

Copyright © GAWRYSZEWSKI FINANSE

Facebook
Linkedin
You Tube
chevron-downmenu-circlecheckmark-circle