GAWRYSZEWSKI-Finanse-Logo-300
StartO Nas
BlogKontakt

Prywatność

Wstęp

Gawryszewski Finanse jako Firma i administrator danych osobowych dokłada należytych starań, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństw i ochrony powierzonych Nam przez Klientów ich danych osobowych. Czujemy się w tym względzie zobligowani do zachowania najwyższych standardów etycznych i moralnych względem polityki informacyjnej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Naszą firmę. Chcemy nadmienić, iż nadrzędnym i jedynym celem przetwarzania danych osobowych przez Naszą firmę jest uzyskanie finansowania dla Naszych klientów.

Przetwarzając Państwa dane kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie w tym: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także uchwalonej na tej podstawie ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000, z późn. zm.).
Wywiązując się z nałożonych na Nas obowiązków wynikających z powyżej wymienionych aktów prawnych, a także stosowych zasad etycznych i moralnych informujemy Państwa o celu przetwarzania Państwa danych osobowych, sposobie ich przetwarzania, sposobach ich gromadzenia i przetwarzania, a także przetwarzania i wykorzystania oraz o przysługujących Państwu prawach w zakresie przetwarzania przez Nas danych osobowych.

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest: DAWID GAWRYSZEWSKI "GAWRYSZEWSKI FINANSE", 05-462, MALCANÓW, UL. KAMIENNA 8.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na i za pośrednictwem strony gawryszewskifinanse.pl ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

5. Dane osobowe podawane w formularzu lub przesłane na adres email podany na stronie traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

6. Dana osobowe są przetwarzane jedynie przez Firmę Gawryszewski Finanse na potrzeby wykonania świadczonej usługi pośrednictwa kredytowego.

7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, poza podmiotami uczestniczącymi przy transakcji zawierania kredytu tj. Banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, którym to przekazanie danych osobowych odbywa się na wniosek i za zgodą użytkownika udzieloną w trakcie wnioskowania o kredyt – na etapie złożenia wniosku o kredyt.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), gawryszewskifinanse.pl przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected], administratorem danych jest Dawid Gawryszewski.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu wyrażonej wcześniej zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Każdy używany przez Nas cyfrowy nośnik danych (tj. przede wszystkim serwery, komputery, telefony, wszelkie nośniki danych) chronione są i zabezpieczone przez licencjonowany program antywirusowy tj. Norton 360 Deluxe.

11. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Nas oraz przez podmioty, z którymi ściśle współpracujemy - Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-kredytowe.

12. Wyżej wymienione współpracujące podmioty kredytujące tj. Banki i SKOK-i przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie osobnych zgód, które są przez Ciebie wyrażane w trakcie składania wniosku o kredyt w tych instytucjach. Zatem ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być również osobno złożone tym podmiotom.

13. Możesz odmówić lub nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Niestety będzie to oznaczało brak możliwości dalszego procesowania Twojego wniosku o kredyt i brak możliwości dalszego świadczenia przez Nas usług.

§3. Pliki cookies

1. Witryna gawryszewskifinanse.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics/lub Matomo, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, gawryszewskifinanse.pl. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy "GAWRYSZEWSKI FINANSE" Dawid Gawryszewskiw celu optymalizacji działań.

4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§4. Cel, zakres i czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych

1. Firma Gawryszewski Finanse przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się u Nas na kilku płaszczyznach:

a) po złożeniu przez Ciebie podania o kredyt (wniosku kredytowego) bezpośrednio z Naszej strony internetowej – na potrzeby oceny szans na uzyskanie dla Ciebie kredytu i w następstwie przygotowania propozycji kredytowej. Ważne: na tym etapie nie prosimy Cię o podanie ani nr PESEL, ani numeru dowodu osobistego, ani szczegółowego adresu zamieszkania; ponieważ nie jest to konieczne na tym etapie świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego. Przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie zamieszczonych w formularzu wniosku kredytowego Twoich danych osobowych jest niezbędne do kontynuacji procesu analizy i w następstwie przygotowania pozycji kredytowej oraz kontaktu z Tobą.

b) Zakres danych osobowych, o które prosimy na tym etapie jest ograniczony do minimum, aby zachować ostrożność i nie naruszać poczucia bezpieczeństwa zgłaszających się do Nas osób. Nie chcemy nadwyrężać zaufania, którym obdarzyli Nas potencjalni Klienci, zgłaszając się i przedstawiając swoją sytuację finansową w celu uzyskania dla Nich finansowania.

c) przy zawarciu umowy pośrednictwa kredytowego; W następstwie ustalenia szans klienta na uzyskanie dla Niego finansowania jest przedstawiana Klientowi spersonalizowana propozycja kredytowa, zawierająca konkretne parametry kredytu. Akceptacja przedstawionej propozycji kredytowej i warunków współpracy odbywa się poprzez pisemne zawarcie umowy pośrednictwa kredytowego z Firmą Gawryszewski Finanse, w której Wyrażasz osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów kredytowych (uzyskania kredytu). Dopiero na tym etapie, zawierając z Nami umowę pośrednictwa prosimy Cię o podanie szczegółowych i dokładnych danych osobowych, które są wpisywane w przedmiotową umowę, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego.

d) Kolejnym etapem procedury uzyskania kredytu dla klienta po zawarciu umowy pośrednictwa kredytowego z Firmą Gawryszewski Finanse jest złożenie wniosku w wytypowanym Banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnosciowo-Kredytowej. Składając wniosek w wymienionych instytucjach wyrażasz osobną zgodę na przetwarzanie przez ten podmiot Twoich danych osobowych. Zakres i cel. przetwarzania danych osobowych w tych instytucjach jest unormowany w ich regulaminach i innych aktach prawnych tychże instytucji (Banki i SKOK-i), z którymi klient zapoznaje się i akceptuje je.

e) Po złożeniu wniosku kredytowego w Banku lub SKOK-u instytucje te przetwarzają dane Twoje dane osobowe we własnym zakresie. Cel, zakres oraz sposoby przetwarzania danych osobowych są ujęte w regulaminach, polityce przetwarzania danych osobowych i innych aktach normatywnych wydanych przez tą instytucję. Składając wniosek kredytowy do Banku lub SKOK-u każdorazowo wyrażasz zgodę na przetwarzania danych osobowych przez konkretną instytucją po zapoznaniu się uprzednia ze szczegółowymi aktami normatywnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w danej instytucji kredytowej.

f) Po uzyskaniu przez Firmę Gawryszewski Finanse, na podstawie zawartej wcześniej umowy z klientem tj. umowy pośrednictwa, pozytywnej decyzji kredytowej dla klienta następuje zawarcie umowy kredytowej pomiędzy klientem a bankiem lub skokiem. Tutaj zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych unormowane są przez regulamin kredytowania i inne akty normatywne obowiązujące w danym Banku lub Skok w którym jako klienta zawarłeś umowę kredytu lub pożyczki.
g) Po zakończeniu współpracy z Firmą Gawryszewski Finanse w wyniku uzyskania kredytu, pożyczki dla klienta Firma Gawryszewski Finanse zaprzestaje przetwarzania Twoich danych osobowych, gdyż ustał cel ( co jest dokładnie sprecyzowane w umowie pośrednictwa - punkt 1 i 2 umowy pośrednictwa), dla którego były one przetwarzane, tj. uzyskanie kredytu/pożyczki dla klienta. Tym samym ustaje umowny cel przetwarzania Twoich danych osobowych.
h) W przypadku zakończenia współpracy na wcześniejszym etapie, niż uzyskanie kredytu, tj. gdy nie doszło do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej, nie doszło do złożenia wniosku kredytowego w Banku lub SKOK, jedna ze stron zrezygnowała z dalszej współpracy opisanej w umowie pośrednictwa, Firma Gawryszewski Finanse również zaprzestaje dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta. W związku z powyżym, w każdym przypadku, niezależnie od sposobu i wyniku zakończenia współpracy Klienta z firmą Gawryszewski Finanse następuje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Firmę Gawryszewski Finanse.

i) Przy każdym kolejnym kontakcie lub złożeniu wniosku kredytowego wymagane jest ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Firmy Gawryszewski Finanse.

3. Czas przechowywania i przetwarzania Twoich danych uzależniony jest zwłaszcza od celu ich przetwarzania.

4. Pamiętaj, że dane osobowe przetwarzane są także z mocy prawa m.in. prawa podatkowego lub rachunkowego, dochodzenia roszczeń, zwalczania czynów niedozwolonych, zakazanych z mocy przepisów prawa lub przestępstw. Wtedy Twoje dane osobowy zawsze przetwarzane są przez dany okres zgodnie z wymogami przepisów prawa. Tego typu dane przekazywane są uprawnionym organom władzy na ich wyraźne żądanie.

5. W pozostałych zakresach, niezobligowanych przepisami prawa, a wynikającymi z udzielonej zgody i zawartych z Gawryszewski Finanse umów Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Nas na czas realizacji złożonego zgłoszenia i ewentualnie realizacji zawartej umowy pośrednictwa – jeżeli zostanie zawarta, przy czym zgoda ta może zostać w każdej chwili przez Ciebie wycofana.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkowało będzie niestety brakiem możliwości dalszego procesowania Twojego wniosku o kredyt i brak możliwości dalszego świadczenia przez Nas usług.

§5. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

1. Osobom fizycznym przysługują określone prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Firma Gawryszewski Finanse jako administrator tych danych osobowych odpowiada za realizacje i wykonywanie praw wynikających z norm prawnych w tym zakresie tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także uchwalonej na tej podstawie ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000, z późn. zm.).

2. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania i prośby dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z realizacji wyżej wymienionych norm prawnych i chcesz skontaktować się z Nami w tej sprawie tj. w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Nami.

3. Prawa przysługujące osobom, których dane są przez Nas przetwarzane:

a) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli wcześniej udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w taki sam sposób możesz ja odwołać.

b) Zmiana danych osobowych, tj. sprostowanie danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do aktualizacji Twoich danych osobowych, które aktualnie przetwarza Firma Gawryszewski Finanse. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zakończenia współpracy (w jakiejkolwiek formie) Twoje dane przestają być dalej przez Nas przetwarzane zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych chyba, że przetwarzanie danych wymagane jest na mocy odrębnych przepisów prawa.

d) Pozostałe prawa: prawa żądania usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych

4. Wszelkie wnioski, pytania, prośby i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych jak również Twoich praw w tym zakresie prosimy kierować na adres mailowy administratora danych osobowych [email protected] lub listownie na adres siedziby Firmy, tj. Gawryszewski Finanse Dawid Gawryszewski ul. Kamienna 8; 05-462 Malcanów

5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia odwołania lub skargi do organu nadzoru jakim jest aktualnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

§6. Aktualizacja i zmiany niniejszej polityki prywatności.

1. Firma Gawryszewski Finanse zobowiązuje się do regularnej aktualizacji niniejszej polityki prywatności w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów i norm prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych jak również pojawienia się nowych wytycznych organów nadzorczych nad procesami ochrony danych osobowych.

2. Zmiany w niniejszej polityce prywatności możliwe są również w sytuacji implementacji najbardziej etycznych i moralnych praktyk stosowanych na gruncie zagadnienia danych osobowych. Ma to na celu stworzenie najmniej inwazyjnej polityki przetwarzania danych Naszych Klientów, a jednocześnie zapewnienie maksimum bezpieczeństwa i transparentności zasad przetwarzania danych osobowych. Chcemy i dokładamy wszelkich możliwych starań, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w prywatności Naszych klientów.

WAŻNE: Nie oferujemy pożyczek/kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków. Pośredniczymy w udzielaniu kredytów wyłącznie bankowych. Nie ma dodatkowych opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu. Minimalny okres spłaty wynosi 6 m-cy, a maksymalny okres to 144 miesiące. Maksymalna Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 15,57%*

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 15,57%. Kredyt 10 000 zł na okres 120 miesięcy, oprocentowanie 12,99%, prowizja bankowa 6,00%, bez ubezpieczenia, rata równa w wysokości 158,21 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 8 984,73 zł – Kalkulacja na dzień 04.04.2024 r. (data ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej).

Jesteśmy Biurem Kredytowym zarejestrowanym w Rejestrze Pośredników Kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego – TO WAŻNE ! – bo oznacza, że Nasze usługi są wiarygodne i bezpieczne.
 
Kliknij i sprawdź na nasze dane bezpośrednio w wyszukiwarce KNF!
W celu zapewnienia moim klientom najwyższej jakości usług wykorzystuję na stronie pliki cookies. Korzystanie ze strony gawryszewskifinanse.pl bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej. Nasza polityka prywatności.

Copyright © GAWRYSZEWSKI FINANSE

Facebook
Linkedin
You Tube
chevron-downmenu-circle